't Kleurenbos
Oude Litherweg 18 - 5346RT OSS
't Schrijverke
Dries 2 - 5373GZ HERPEN
Basissch De Korenaer
Grindlaan 6 - 5345TA OSS
Basissch De Teugelaar
Berghemseweg 16 - 5348CJ OSS
Basissch JF Kennedy
de Vlasakkers 1 - 5345BC OSS
Basissch Klimop
Clarastraat 1 - 5366AK MEGEN
Basissch St Lambertus
Grotestraat 6 - 5368AK HAREN NB
Basisschool 't Molenveld
Wilhelminasingel 78 - 5351CC BERGHEM
Basisschool De Bogaard
Stationssingel 10 - 5371BB RAVENSTEIN
Basisschool De Fonkeling
Knolgroenveld 1 - 5351LB BERGHEM
Basisschool De Lockaert
Bessenlaan 50 -52 - 5345JG OSS
Basisschool de Nieuwe Link
Professor Regoutstraat 110 - 5348AH OSS
Basisschool de Polderhof
Kersenlaan 1 - 5345JK OSS
Basisschool De Wissel
Kloosterstraat 4 - 5386AS GEFFEN
Basisschool Hertogin Johanna
Aalbersestraat 4 - 5344SV OSS
Basisschool Mozaiek
Oude Litherweg 18 - 5346RT OSS
Basisschool Pius X
Wilhelminalaan 20 - 5342GH OSS
Basisschool Sint Jozef
Langwijkstraat 6 - 5396PP LITHOIJEN
Basisschool Sterrebos
Verdistraat 79 - 5343VC OSS
BS De Kleine Weide
Kloosterstraat 3 - 5394AK OIJEN

Onderwijsinstellingen per provincie