Basisschool Sint Radboud
Dekamastrjitte 2 B - 9011WE JIRNSUM
Christelijke Basisschool De Mids Marren
J.J. Hofstrjitte 23 - 8611JT GAASTMEER
Basisschool Simon Havinga
Griend 20 - 8604AS SNEEK
Christelijke Basisschool Klaver Trye
Tsjerkemar 8 - 8614XD OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
Dr Theun de Vriesskoalle
Johannes Prinsstrjitte 30 - 9269NZ FEANWALDEN
Dalton OBS MST. van Hasselt
Willem Kroezestraat 6 - 8434NN WASKEMEER
It Fiifde Ste
Tolvepaed 4 - 8468BJ HASKERDIJKEN
Gereformeerde Basisschool De Fontein
Molenstraat 17 A - 9285PA BUITENPOST
De Tsjelke
Stasjonswei 12 - 9151JN HOLWERD
Christelijke Basisschool De Paedwizer
Fockema Andreaelaan 94 - 9244BB BEETSTERZWAAG
It Grovestinshof
't Heale Paed 1 - 8723AG KOUDUM
Openbare Basisschool De Stelling
Oosterhuisweg 7 - 8423TG MAKKINGA
Openbare Basisschool De Oanset
Peinserweg 1 B - 8811HK RIED
Christelijke Basisschool De Trieme
Kerkhoflaan 12 - 8464VL SINTJOHANNESGA
De Praktijkschool
Simmerdyk 1 A - 8601ZP SNEEK
Ids Wiersmaskoalle
Stimhusstrjitte 1 A - 9153BH BRANTGUM
Linde College voor Atheneum Havo Mavo Vbo en Lwoo
Drafsportlaan 22 - 8472AS WOLVEGA
Christelijke Basisschool It Maitiidslibben
Healwei 3 - 9218RH OPEINDE
Christelyke Basisschool De Lichtbron
Johan Frisostraat 2 - 9285TS BUITENPOST
De Boustien
De Bjirken 1 - 9271AG DE WESTEREEN
Christelijke Basisschool It Twaspan
Buorren 32 - 8542AB TERKAPLE
SBO Wetterwille
Simmerdyk 3 - 8601ZP SNEEK
Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte
Nicolaaswei 10 - 8584VW HEMELUM
Dalton Basisschool de Oosterbrink
Boijlerweg 88 - 8392NK BOIJL
Basisschool de Oanrin
Mjumster Wei 8 - 9243SJ BAKKEVEEN

Onderwijsinstellingen per provincie