Christelyke Basisschool De Lichtbron
Johan Frisostraat 2 - 9285TS BUITENPOST
Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle
Lustenburg 15 - 9283TJ SURHUIZUM
It Fiifde Ste
Tolvepaed 4 - 8468BJ HASKERDIJKEN
Basisschool de Jasker
Van der Brugghenstrjitte 9 - 9245HM NIJ BEETS
Christelijke Basisschool De Wel
Kavelwei 13 a - 9108MC BROEKSTERWALD
Christelijke Basisschool It Funemint
Walperterwei 14 - 8731CD WOMMELS
Christelijke Basisschool De Gearrin
Tsjaerddyk 44 A - 8773KN FOLSGARE
School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof
Kampingerhof 2 - 8431AS OOSTERWOLDE FR
NHL Hogeschool
Rengerslaan 10 - 8917DD LEEUWARDEN
De Praktijkschool
Simmerdyk 1 A - 8601ZP SNEEK
St Franciscus-School
Lycklamaweg 14 - 8471JX WOLVEGA
Dalton OBS MST. van Hasselt
Willem Kroezestraat 6 - 8434NN WASKEMEER
De Bernebrege
Tuskenwegen 13 - 9218RA OPEINDE
Christelijke Basisschool Op E Hichte
De Terp 4 - 8629RA SCHARNEGOUTUM
Openbare Basisschool De Lytse Terp
P.B. Winsemiusstrjitte 51 - 9047JJ MINNERTSGA
Christelijke Basisschool Dubel Ien
Ds. Oosterhuisstraat 33 - 9265LV SUWALD
Gereformeerde Basisschool De Spoorwijzer
Beugel 201 - 8447AT HEERENVEEN
Christelijke Basisschool De Gielguorde
Master de Jongwei 19 - 9219VM DE TIKE
De Skule
Alde Wei 8 - 9222NG DRACHTSTERCOMPAGNIE
Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus
Ljouwertertrekwei 4 - 9035ED DRONRYP
Basisschool de Striepe
Hoofdweg 193 - 8474CE OLDEHOLTPADE
Basisschool 't Holtpad
Kerkweg 9 - 8475EB NIJEHOLTPADE
Str.muziekschool de Noordwester
J v Oldenbarneveltstr 2 - 8862BB HARLINGEN
Christelijke Basisschool De Bonkelder
De Tsjasker 2 - 8748DW WITMARSUM
Christelijke Basisschool It Fundamint
Offingaweg 32 - 9074AK HALLUM

Onderwijsinstellingen per provincie