Christelijke Basisschool De Bron
Wyger Martensstrjitte 22 - 9104JM DAMWALD
Christelijke Basisschool De Fontein
Foarwei 54 - 9104BX DAMWALD
Christelijke Basisschool De Tarissing
Tjaerdawei 42 A - 9105KG RINSUMAGEAST
Christelijke Basisschool De Wel
Kavelwei 13 a - 9108MC BROEKSTERWALD
Christelijke Basisschool De Wynroas
Foarwei 23 - 9113PA WALTERSWALD
Christelijke Nationale School
Foarwei 39 - 9113PB WALTERSWALD
Christelyke Basisschool de Frissel
De Wylgen 1 - 9269SN FEANWALDEN
De Boustien
De Bjirken 1 - 9271AG DE WESTEREEN
De Westreen
Eskdoarn 1 - 9271DA DE WESTEREEN
De Wingerd
De Klimmer 21 - 9104JT DAMWALD
Dr Theun de Vriesskoalle
Johannes Prinsstrjitte 30 - 9269NZ FEANWALDEN
Dr. J. Botkeschool
Ds. Germswei 3 - 9104DM DAMWALD
Openbare Basisschool Driesum
Canterstrjitte 2 - 9114RJ DRIEZUM
School voor Christelijk Mavo De Saad
Nijewei 1 - 9104DK DAMWALD

Onderwijsinstellingen per provincie