Basisskoalle De Klimstien
Marijkepaed 2 - 9257VC NOARDBURGUM
Basisskoalle de Twirre
De Kjellingen 15 - 9261ZH EASTERMAR
Bernemienskip de Greide
Buorrefinnewei 2 -4 - 9258CM JISTRUM
bms De Triangel
Ds. Oosterhuisstraat 33 - 9265LV SUWALD
Christelijke Basisschool Alpha
Heermawei 5 - 9256HR RYPTSJERK
Christelijke Basisschool De Arke
H.W. van Glinstrastraat 8 - 9251CL BURGUM
Christelijke Basisschool De Reinbôge
Iikmounewei 61 - 9251EW BURGUM
Christelijke Basisschool De Winde
Van Weerden Poelmanstr 2 B - 9254CS HURDEGARYP
Christelijke Basisschool De Wrâldpoarte
Master Lubwei 2 - 9263PG GARYP
Ichthusschool
Simke Kloostermanstr 44 - 9061BG GYTSJERK
It Bynt
Knilles Wytseswei 11 - 9262NG SUMAR
IT Kruired
Mounewei 32 - 9063JM MUNEIN
Master Frankeskoalle
Eilansgrien 17 - 9264TB EARNEWALD
Ontmoetingsschool de Romte
Reidfjild 4 - 9255JV TYTSJERK
Openbare Basisschool 't Partoer
Lauermanstraat 21 A - 9251AX BURGUM
Openbare Basisschool de Opstap
Heemstrasingel 45 - 9062GE OENTSJERK
Openbare Basisschool Hurdegarijp
Van Weerden Poelmanstr 2 A - 9254CS HURDEGARYP
Paadwizer
Van Haersmasingel 4 - 9062GB OENTSJERK
Sinnehonk
Van Sminiaweg 114 B - 9064KH ALDTSJERK

Onderwijsinstellingen per provincie