Christelijke Basisschool de Fugelsang
Ds H v E v Heslingastr 1 - 9041EG BERLTSUM
Christelijke Basisschool De Grunslach
Lytse Buorren 27 - 8842LJ WJELSRYP
Christelijke Basisschool De Korendrager
Botniasteeg 16 A - 8801KJ FRANEKER
Christelijke Basisschool De Noordster
't kort-Morn 2 - 9072AK NIJ ALTOENAE
Christelijke Basisschool De Skeakel
Skoalstrjitte 14 - 8855HL SEXBIERUM
Christelijke Basisschool De Tarissing
Tsjerkebuorren 14 - 8843KE SPANNUM
Christelijke Basisschool De Wizebeam
Tilledyk 11 - 9047KG MINNERTSGA
Christelijke Basisschool Eben Haezer
Greatebuorren 13 - 9036ME MENAAM
Christelijke Basisschool It Anker
Quaestiusstrjitte 13 - 9035EB DRONRYP
Christelijke Basisschool Mooitaki
De Hammeringen 41 - 9045PT BITGUMMOLE
Christelijke Basisschool Toermalijn
P J Troelstrastraat 24 - 8802RD FRANEKER
Christelijke NAT Basisschool De Flambou
Skoalstrjitte 2 - 8854AN OOSTERBIERUM
De Cingel
Orxmasingel 16 A - 9036JW MENAAM
De Polle
Skoallestrjitte 28 - 9034GL MARSUM
De Romte
Skoallanswei 2 - 9035BT DRONRYP
De Twiner
Oosteinde 49 - 9079LA ST.-JACOBIPAROCHIE
iepenbiere Basisskoalle It Bynt
Molepaed 21 - 8831XJ WINSUM FR
Lyts Libben
Ds H v E v Heslingastr 1 - 9041EG BERLTSUM
Martenaskoalle
Klaas van der Meijstr 30 c - 9045PZ BITGUMMOLE

Onderwijsinstellingen per provincie